Polityka prywatności

Administrator danych:

Firma Cosmoscience Sp. z o.o. działająca pod adresem internetowym  www.cosmoscience.pl  z siedzibą:  ul. Karmelkowa 29/21  52-437 Wrocław wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy  Krajowego rejestru Sądowego – pod numerem KRS   0000290995  Z kapitałem zakładowym 50.000,00 zł  opłaconym w całości, Nr  REGON: 020620000, Nr NIP: PL 8942922873

Dane kontaktowe

Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem  poniższych adresów email:

biuro@cosmoscience.pl

kontakt@cosmoscience.pl

lub pisemnie na następujący adres:

Cosmoscience Sp. z o.o. ul Karmelkowa 29/21 53-031 Wrocław

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane będą przetwarzane w celu:

 • świadczenia usług sprzedaży, realizacji zamówień

((art. 6 ust. 1 b) RODO )

 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń

Podmioty przetwarzające Pani/Pana dane osobowe na rzecz firmy

Cosmoscience Sp. z o.o. , m.in. :

 • firmy kurierskie, pocztowe
 • biuro księgowe
 • dostawca płatności. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia strony internetowej

Okres przez który dane będą przechowywane

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu świadczenia usług  sprzedaży
 • do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych
 • zostanie wycofana zgoda na przetwarzanie danych, jeśli to ona była podstawą

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 

 • prawo dostępu do Pani/Pana danych, w tym uzyskania kopii danych, 
 • prawo żądania sprostowania danych 
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), 
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 


Jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora danych, przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych: biuro@cosmoscience.pl , kontakt@cosmoscience.pl .

Dane zbierane podczas zakupu produktów

Podanie danych osobowych w związku z świadczonymi usługami  jest dobrowolne natomiast niezbędne do realizacji w/w celów. Brak podania danych uniemożliwi realizację/świadczenie usług

Wykorzystanie danych

W żadnym wypadku nie sprzedajemy i nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Pani/Panu podmiotom trzecim.

Dane zbierane podczas realizacji sprzedaży będą wykorzystane tylko w w/w celu.

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny dla realizacji zamierzonych celów.

Pani/Pana utrwalone dane osobowe w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach podatkowych.

Zmiana danych osobowych

Danych użytych do zakupu  nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury.

Informacje o zmianie Pani/Pana danych można kierować na poniższe adresy e-mail :

biuro@cosmoscience.pl , kontakt@cosmoscience.pl

Zabezpieczenie danych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Zarówno proces gromadzenia danych, jak i bazy danych je przechowujące, zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. 

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL

Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny  i ma na celu troskę o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych.