Koszyk Regulamin sklepu

Regulamin sklepu / Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne

1.1. Sklep internetowy  Cosmoscience  sprzedający produkty kosmetyczne działający pod adresem pod adresem WWW.COSMSOCIENCE.PL  prowadzony jest  przez  Cosmoscience Sp. z o. o.  z siedzibą   ul. Karmelkowa 29/21  52-437 Wrocław wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy  Krajowego rejestru Sądowego – pod numerem KRS   0000290995  Z kapitałem zakładowym 50.000,00 zł   opłaconym w całości,    Nr  REGON: 020620000, Nr    NIP: PL8942922873  

2. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

2.1. Sklep prowadzi sprzedaż  towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach sklep zamieszcza na stronie WWW.COSMSOCIENCE.PL

2.2 Przed złożeniem zamówienia w Sklepie, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem, który dostępny jest na stronie Klienta WWW. COSMSOCIENCE.PL . Na żądanie klienta Sklep przesyła wzorzec umowy droga elektroniczną na wskazany adres e-mail.

2.3 Odmowa akceptacji niniejszego regulaminu  oznacza anulowanie złożonego zamówienia.

2.4 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian wynikająca bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Klienci zostaną  poinformowani o zmianach w regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie WWW.COSMSOCIENCE.PL   wraz ze wskazaniem na końcu regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienie złożone przez Klientów  przed wejściem w życie zmian regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień.

2.5  Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polski, realizując zamówienia złożone przez   osoby  posiadające  pełną lub ograniczoną  zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nie posiadające  osobowości prawnej mające miejsce zamieszkania, bądź siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.6  Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu.

b. przeglądarki internetowe:  Internet Explorer - wersja 6 lub wyżej,  Google Chrome - wersja 1.0.154 lub wyżej,   Firefox - wersja 4 lub więcej,  Opera - wersja 10 lub więcej,  Safari - wersja 5 lub więcej,

c. system operacyjny : Windows XP SP2 lub nowszy, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, MAC OS X

d. posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail.


2.7. Znaki towarowe użyte na stronie są zastrzeżone przez ich właściciela i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji.

3. Oferta produktowa

3.1. Aktualna oferta produktowa jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest umieszczona w serwisie internetowym.

3.2. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży.

3.3. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć, chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość.

3.4. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

3.5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.  Sklep wystawia faktury VAT.

6.6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych towarów, prowadzenia, odwoływania i modyfikowania zasad akcji promocyjnych. Informacje o zmianach  nastąpi poprzez umieszczenie  na stronie WWW COSMSOCIENCE.PL.   Zamówienie złożone przez Klientów,  a jeszcze nie zrealizowane  przez Sklep  przed  zmianą  wskazaną w zdaniu poprzednim,  mogą być  zmienione  według  wyboru Klienta dokonanego w drodze pisemnego potwierdzenia email.  

4. Przyjmowanie i realizacja zamówień

4.1. Zamówienia przyjmowane są przez obsługę Sklepu w formie elektronicznej,  oraz telefonicznie pod numerem telefonu:
502 770 882, 504 270 670, 071 311 81 85 lub pocztą elektroniczną pod adresem:  biuro@cosmoscience.pl.

4.2. Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia, a w przypadku składania zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną - tylko po podaniu wszystkich informacji wymaganych w procesie zamówienia.

4.3. Sklep zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia   w przypadku gdy dane podane przez Klienta są niepełne, błędne bądź nieprawdziwe.

4.4. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub mailowego potwierdzenia zamówienia. Zamówienie takie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia.

4.5. Zamówienia przyjmujemy przez 24h / dobę w każdym dniu tygodnia. Realizacja zamówień odbywa się codziennie od pn.– pt.(w dni robocze), w godzinach pracy  sklepu: 8-16. Jeżeli zamówienie zostało złożone w dniu wolnym od pracy, to będzie ono zrealizowane w następnym dniu roboczym, w godzinach pracy sklepu.
Czas realizacji zamówienia do 3 dni roboczych.

4.6 Klient przesyłając do Sklepu zamówienie, składa  ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Wysyłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail, stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty. 

4.7. Klient może zmienić lub wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. W tym celu należy skontaktować się z obsługą Sklepu za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie zgodnie ze wskazaniem w pkt. 3.1.

4.8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Czas realizacji zamówienia może się nieco wydłużyć w okresach przedświątecznych. W przypadku rezygnacji z zamówienia z przyczyn wskazanych powyżej  wpłacona należność zostanie zwrócona Klientowi w terminie 3 dni od daty anulowania zlecenia.

4.9 Klient może dokonywać zmian w zamówieniach lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzenie zmian możliwe jest przez kontakt telefoniczny  ze Sklepem bądź poprzez wysłanie informacji  pocztą elektroniczną.  Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem konta e-mail będą wprowadzane po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez kontakt e-mail  i po  zweryfikowaniu   telefonicznym dokonanym przez   obsługę  sklepu.

4.10 W przypadku zamówień towaru nie będącego w ofercie sklepu – zamówienie indywidualne-  czas realizacji może się wydłużyć o czas sprowadzenia towaru do sklepu. Klienci są informowani o terminie realizacji zamówienia telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

4.11 Towar pozostaje własnością sprzedającego do momentu zapłaty całej należności.

4.12  Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów :

a. gotówką przy odbiorze towaru;

b. przelewem  na rachunek bankowy  Sprzedawcy, przed dostawą towaru.

Z chwila wpłynięcia należności na konto Sprzedawcy, towar zostaje wysłany wraz  z  fakturą.  

5. Odstąpienie od umowy

5.1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", Klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, przesyłając na adres Sklepu stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru następuje na adres Sprzedawcy :

Cosmoscience Sp. z o.o. ul. Karmelkowa 29/21, 52-437 Wrocław

5.2. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni  przesłać towar  w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5.3.    Zwrot należności  związanej  z odstąpieniem od umowy nastąpi  w terminie  10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym  na wskazany adres  w zamówieniu.  

5.4. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Zdjęcie produktu lub jego opis techniczny zamieszczone na stronach WWW.COSMSOCIENCE.PL mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.  

6. Koszty przesyłki

6.1. W przypadku zakupu towaru na łączną kwotę do 500 zł koszt wysyłki w wysokości 20 zł pokrywa klient. Przesyłka zakupionego towaru na kwotę równą lub przekraczającą 500 zł jest bezpłatna.


6.2 Wszelkie kopiowanie materiałów i zdjęć wykorzystanych na stronie WWW.COSMOSCIENCE.PL bez zgody firmy COSMOSCIENCE SP. ZO.O. jest zabronione.

7. Dane osobowe

7.1 Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na  na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Cosmoscience .pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia realizację zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

7.2 Dane osobowe chronione są zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z póź. zm) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

7.3 W przypadku wyrażenia  przez Klienta  dodatkowej zgody dane osobowe będą  przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i  usługach dostępnych w sklepie.

Polityka Prywatności

Cosmoscience Sp. z o.o. UL. Karmelkowa 29/21 52-437 Wrocław
tel. kom. 0502 770 882, 0504 270 670,(071) 311 81 85, www.cosmoscience.pl, biuro@cosmoscience.pl, kontakt@cosmoscience.pl
REGON:020620000 NIP:PL8942922873 KRS:0000290995 Bank Millennium - 43 1160 2202 0000 0001 5622 0761 Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł, Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS
powered by nesso